Products

Danh mục y tế

MTA - Ống co nhiệt PVDF bán cứng tiêu chuẩn y tế

MTA - Ống co nhiệt PVDF bán cứng tiêu chuẩn y tế

MT2 - Ống co nhiệt LDPE siêu mỏng tiêu chuẩn y tế

MT2 - Ống co nhiệt LDPE siêu mỏng tiêu chuẩn y tế

MTC - Ống co nhiệt PVDF loại mềm dẻo tiêu chuẩn y tế

MTC - Ống co nhiệt PVDF loại mềm dẻo tiêu chuẩn y tế

MTE - Ống co nhiệt LDPE tiêu chuẩn y tế

MTE - Ống co nhiệt LDPE tiêu chuẩn y tế

MTF - Ống co nhiệt dẻo tiêu chuẩn y tế

MTF - Ống co nhiệt dẻo tiêu chuẩn y tế