Products

号码标识系统

东莞云林生产专为电线、电缆使用之号码标识系统,产品包括带式号码标示印字热收缩套管、卷式号码标示印字热收缩管、携带式号码贴标、贴纸簿、夹式号码标志器、号码标志器等。

135˚C TMS - 带式号码标示印字热收缩套管

135˚C TMS - 轨道式号码标示印字热缩套管

125˚C TMS - 带式号码标示印字热收缩套管

125˚C TMS - 轨道式号码标示印字热缩套管

135˚C CTMS - 卷式号码标示印字热收缩管

135˚C CTMS - 卷式号码标示印字热缩套管

CTMS - 卷式号码标示印字热收缩管

125˚C CTMS - 卷式号码标示印字热缩管

贴纸簿

MP - 贴纸簿

MO - 号码标志器

MO - 号码标志器